Działalność

Celem AIP jest jak największy jej udział w zapewnianiu państwu polskiemu i jego społeczeństwu oraz innym państwom i społeczeństwom, w pierwszym rzędzie Unii Europejskiej, ciągłego wzrostu bezpieczeństwa, zdrowia, sprawiedliwości, dobrobytu i kultury.

Do określonego powyżej celu AIP dąży poprzez nieustanną pracą twórczą: techniczną przedsiębiorczą i dydaktyczną prowadzoną przez swoich członków i całej Akademii lub jej jednostek organizacyjnych, we współpracy z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami zawodowymi, ukierunkowaną na rozwój i sprawiedliwe upowszechnianie eko-humanistycznej cywilizacji.

W szczególności AIP realizuje następujące zadania:

  1. inspiruje i uczestniczy w realizacji priorytetowych, kompleksowych programów badawczo-rozwojowo-aplikacyjnych, krajowych i międzynarodowych, z jak największym wykorzystywaniem najnowocześniejszych i najwłaściwszych technologii badawczych, metrologicznych, projektowych i organizacyjnych, w celu zaspokajania istniejących i nowotworzonych dziedzin ludzkich potrzeb,
  2. pełni funkcje opiniodawcze, doradcze i oceniające, w zakresie swoich zawodowych kompetencji, dla instytucji i decydentów państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych
  3. współpracuje z uczelniami akademickimi i wyższymi oraz ze szkołami średnimi, w zakresie doskonalenia dydaktycznego i andragogicznego, w toku kształceniai doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych studentów i uczniów,
  4. uczestniczy w rozwoju technoznawstwa i technozofii oraz w popularyzacji tego zakresu wiedzy w ramach AIP i całej społeczności społeczno – zawodowej,
  5. prowadzi, z pomocą donatorów i sponsorów, popularyzowania we wszystkich współczesnych formach przekazu, nowoczesnej wiedzy zawodowej i osiągnięć cywilizacyjnych,
  6. wspiera i uczestniczy w integrowaniu działań akademii inżynierii innych krajów, a
  7. współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i ich Federacją (FSNT-NOT) oraz z innymi stowarzyszeniami społeczno-zawodowymi, integralnie związanymi z realizacją rozwoju cywilizacyjnego, jak np. przedsiębiorcy, ekonomiści, prawnicy, organizatorzy itp.,
  8. podejmuje działania, zmierzające do wyrażania różnych form uznania twórcom w dziedzinie inżynierii, przedsiębiorczości i szeroko pojmowanej dydaktyk,
  9. wydaje publikacje i upowszechnia przez współczesne środki przekazu informacje o działalności własnej i zagranicznych akademii inżynierskich o działalności własnej lub poświęcone problemom eko-humanistycznej, postępowej i sprawiedliwej cywilizacji,
  10. zapewnia środki materialne na osiąganie celów statutowych, rozwijając działalność gospodarczą, której profity mają wspierać działalność statutową AIP (łącze Fundacja im. Gabriela Narutowicza) oraz korzysta z dotacji publicznych i prywatnych.