Działalność

Celem AIP jest udział w zapewnianiu państwu polskiemu i jego społeczeństwu oraz innym państwom i społeczeństwom, w pierwszym rzędzie Unii Europejskiej, wzrostu bezpieczeństwa, zdrowia, sprawiedliwości, dobrobytu i kultury.

Do określonego celu AIP dąży poprzez pracę twórczą: techniczną przedsiębiorczą i dydaktyczną prowadzoną przez swoich członków, we współpracy z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami zawodowymi, ukierunkowaną na rozwój eko-humanistycznej cywilizacji.

W szczególności AIP realizuje następujące zadania:

1.       inspiruje i uczestniczy w realizacji priorytetowych, kompleksowych programów badawczo-rozwojowo-aplikacyjnych, krajowych i międzynarodowych, z wykorzystywaniem najnowocześniejszych i najwłaściwszych technologii badawczych, metrologicznych, projektowych i organizacyjnych,

2.       pełni funkcje opiniodawcze, doradcze i oceniające, w zakresie swoich zawodowych kompetencji, dla instytucji i decydentów państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych

3.       współpracuje z uczelniami akademickimi i zawodowymi oraz ze szkołami średnimi w zakresie  poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych studentów i uczniów,

4.       uczestniczy w rozwoju  oraz w popularyzacji wiedzy,

5.       prowadzi, z pomocą donatorów i sponsorów, popularyzowania we wszystkich współczesnych formach przekazu, nowoczesnej wiedzy zawodowej i osiągnięć cywilizacyjnych,

6.       wspiera i uczestniczy w integrowaniu działań akademii inżynierskich z innych krajów,

7.       współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i ich Federacją (FSNT-NOT) oraz z innymi stowarzyszeniami społeczno-zawodowymi, integralnie związanymi z realizacją rozwoju cywilizacyjnego, jak np. przedsiębiorcy, ekonomiści, prawnicy, organizatorzy itp.,

8.       podejmuje działania, zmierzające do wyrażania różnych form uznania twórcom w dziedzinie inżynierii, przedsiębiorczości i szeroko pojmowanej dydaktyk,

9.       wydaje publikacje i upowszechnia przez współczesne środki przekazu informacje o działalności własnej i zagranicznych akademii inżynierskich,

10.    organizacja pożytku publicznego,  której istotą są działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

11. AIP realizuje swoją działalność statutową zgodnie z przepisami właściwymi dla organizacji pożytku publicznego.