XXXIX Zgromadzenie Ogólne AIP

UCHWAŁA KOMITETU WYKONAWCZEGO

  AIP z dnia 23 czerwca 2022 roku

 w sprawie zwołania

        XXXIX ZGROMADZENIA OGÓLNEGO AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

Na podstawie paragrafu 10 punkt 1 statutu AIP Komitet Wykonawczy zwołuje XXXIX Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w Polsce

na   czwartek 15 września 2022 roku o godz. 10:45 (I termin) i o godz. 11:00 (II termin). Zgromadzenie odbędzie się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wystąpienia zaproszonych gości.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach członkowskich

5.       Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.  Wręczenie legitymacji członkowskich.

6.       Referat okolicznościowy „Pierwsze lata działalności Politechniki Warszawskiej”

7.       Wybory Komisji Zgromadzenia. Informacja Komisji Wyborczej,

8.        Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności AIP w kadencji 2019-2022.

9.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu

Przerwa (wspólne zdjęcie)

11.   Przeprowadzenie wyborów do władz i organów AIP

12.   Dyskusja programowa.

13.   Ogłoszenie wyników wyborów.

14.   Sprawy różne i wolne wnioski.

Bezpośrednio po zakończeniu Zgromadzenia odbędą się: pierwsze zebrania:   Komitetu Wykonawczego AIP, Rady ds. Członkostwa i Komisji Rewizyjnej  w nowych składach.

Prezes AIP

Jerzy Barglik

Osoby chcące wjechać na teren Politechniki Warszawskiej proszone są o podanie nazwy i numeru rejestracyjnego pojazdu e-mailem do Sekretarza Generalnego AIP Andrzeja Pachuty.

Author: Adrian Smagór