ZGROMADZENIE OGÓLNE AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

10 grudnia 2020 roku odbyło się XXXV Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w  Polsce. Ze względu na sytuację epidemiczną zostało przeprowadzone w sposób zdalny na platformie ZOOM. W spotkaniu uczestniczyło 47 członków Akademii. Zgromadzenie otworzył prezes AIP prof. Jerzy Barglik, przedstawiając proponowany porządek obrad. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków AIP profesorów: Wiesława Barnata, Zbigniewa Grabowskiego, Romana Ney’a i Wojciecha Zabłockiego. W części uroczystej Zgromadzenia wysłuchano dwóch prezentacji okolicznościowych. W  pierwszej z nich prezes FSNT NOT,  Ewa Mańkiewicz-Cudny wygłosiła referat na temat brylantowego jubileuszu 75-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej. Natomiast w drugim prof. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej z okazji 100-lecia urodzin przypomniał postać prof. Jana Kaczmarka, twórcy polskiej szkoły obróbki materiałów. Podjęto uroczyste uchwały wyrażające gratulacje z okazji jubileuszu Naczelnej Organizacji Technicznej oraz uznanie dla wybitnego dorobku naukowego prof. Jana Kaczmarka. Pełny tekst obu uchwał zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii.

W części roboczej Zgromadzenia wysłuchano sprawozdania merytorycznego i finansowego z  działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce w 2019 roku. Wystąpienie prezesa AIP prof. Jerzego Barglika i Skarbnika dr. Bogdana Kuberackiego było ilustrowane prezentacja komputerową dostępną na stronie internetowej AIP. Za najważniejszą imprezę zorganizowaną przez  AIP w 2019 roku uznano XXXIV Zgromadzenie Ogólne AIP połączone z seminarium Narutowicza odbyte 9 grudnia w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej. Wskazano na poprawę sytuacji finansowej AIP. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AIP prof. Leszek Rafalski pozytywnie ocenił działalność Akademii i złożył wniosek o  udzielenie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu AIP. Pełny tekst protokołu Komisji zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii. Po dyskusji zgromadzeni jednomyślnie podjęli uchwały o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz udzielili absolutorium Komitetowi Wykonawczemu. Teksty obu uchwał dostępne są na stronie internetowej ASIP. Na zakończenie prezes AIP prof. Jerzy Barglik zaprosił uczestników na spotkanie przedświąteczne członków AIP  (wtorek 22 grudnia o godz. 13:00) oraz na II Webinarium Techniczne (13  stycznia 2021 roku o godz. 11:00). Dane do logowania są dostępne na stronie internetowej AIP.

Author: Adrian Smagór