ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam członków Akademii na Zgromadzenie Ogólne, które odbędzie się w  trybie zdalnym w czwartek 10 grudnia 2020 roku o godz. 11. Dane do logowania zostaną zamieszczone na stronie własnej Akademii   https://akademiainzynierska.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku.
  2. Prezentacja sylwetki prof. Jana Kaczmarka. Podjęcie uroczystej uchwały z okazji 100. rocznicy urodzin Profesora.
  3. Sprawozdanie z działalności AIP w roku 2019
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami. Podjęcie uchwał w sprawach:

       -zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

       – udzielenia absolutorium.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Prezes AIP

Jerzy Barglik

Author: Adrian Smagór