top
logo


Statut PDF Drukuj Email

AKADEMIA INŻYNIERSKA W POLSCE

 

S  T  A  T  U  T

 

 

R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Akademia Inżynierska w Polsce jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
 2. Akademia Inżynierska w Polsce jest członkiem międzynarodowej Rady Akademii Inżynierii i Nauk Technicznych (CAETS).
 3. Akademia Inżynierska w Polsce, zwana dalej w skrócie AIP, w języku angielskim nosi pełną nazwę „Academy of Engineering in Poland” w skrócie AEP.
 4. Terenem działalności AIP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m.st. Warszawa.
 5. AIP używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: AKADEMIA INŻYNIERSKA W POLSCE,
  a w języku angielskim: ACADEMY OF ENGINEERING IN POLAND.
 6. AIP może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.
 7. AIP jest organizacją działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego.

 

 

R o z d z i a ł  II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 2

 

 1. Celem AIP jest służenie Rzeczypospolitej Polskiej, polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów, poprzez wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju w dziedzinie inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska.
 2. Cele, o których mowa w ust. 1, AIP realizuje poprzez:
 3. a)   inspirowanie badań stymulujących rozwój we wszystkich dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska;
  b) propagowanie i wspieranie polskiej nauki i edukacji w dziedzinie inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska,
  c) podejmowanie działań zmierzających do wyrażania  uznania twórcom za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska oraz działania służące dalszemu rozwojowi i upowszechnieniu tych osiągnięć, za doniosłe osiągnięcia w kształceniu i dokształcaniu kadr technicznych oraz popularyzacji techniki.
 4. Komitet Wykonawczy AIP może powoływać zespoły tematyczne, organizować konferencje, konkursy i wyjazdy studyjne, wydawać publikacje oraz stosować inne formy pracy sprzyjające realizacji celów statutowych.
 5. Stowarzyszenie, dla realizacji swych statutowych działań, może tworzyć Oddziały Terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.
 6. Oddziały Terenowe powoływane są przez Komitet Wykonawczy w drodze uchwały.
 7. Rozwiązywanie Oddziałów Terenowych następuje na podstawie uchwały Komitetu Wykonawczego, po uzyskaniu absolutorium za okres działalności.
 8. Członkami Oddziału Terenowego są członkowie AIP zamieszkali na obszarze jego działalności.

 

 

R o z d z i a ł  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 3

 

 1. W skład AIP wchodzą członkowie:
  a) zwyczajni,
  b) zagraniczni,
  c) honorowi,
  d) stowarzyszeni.
 2. Członkiem zwyczajnym AIP może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, spełniająca kryteria określone w § 4 ust. 1. Członka zwyczajnego wybiera Zgromadzenie Ogólne.
 3. Członkiem zagranicznym AIP może zostać obywatel innego państwa, o ile spełnia warunki stawiane kandydatom ubiegającym się o członkostwo zwyczajne AIP oraz wykaże się istotną współpracą w zakresie inżynierii, techniki i technologii z odpowiednimi jednostkami lub organizacjami  w Polsce. Członka zagranicznego wybiera Zgromadzenie Ogólne.
 4. Członkiem honorowym AIP może zostać każdy obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający wybitne osiągnięcia i zasługi, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, w zakresie inżynierii, techniki, technologii, ochrony środowiska oraz na rzecz AIP. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne AIP.
 5. Członkiem stowarzyszonym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca finansowo realizację celów i zadań AIP, której kandydatura została zgłoszona przez co najmniej jednego członka zwyczajnego AIP. Członków stowarzyszonych przyjmuje Komitet Wykonawczy AIP.

 

§ 4

 

 1. Członkiem zwyczajnym AIP może zostać osoba, która wykaże się uznanymi wynikami prac:

  stanowiących twórczy intelektualny lub fizyczny wkład w rozwój dziedzin inżynierii, techniki,
  a) technologii i ochrony środowiska;
  b) w zakresie nowych i efektywnych działań przedsiębiorczych, kierowniczych i organizacyjnych - służących rozwojowi inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska;
  c) doniosłymi osiągnięciami w kształceniu i dokształcaniu kadr technicznych oraz popularyzacji techniki.

 2. Kandydatury na członków zwyczajnych i zagranicznych AIP mogą być przedstawione przez członków AIP. Wymagane są pisemne: zgłoszenie rekomendacji oraz uzasadnienia od co najmniej dwóch członków zwyczajnych AIP.
 3. Rada ds. Członkostwa, na podstawie przeprowadzonego postępowania, przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu listę kandydatów do wyboru na członków AIP, ze swoim stanowiskiem.
 4. Zgromadzenie Ogólne dokonuje wyborów członków zwyczajnych lub zagranicznych AIP
  w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę ds. Członkostwa. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymają więcej niż 2/3 liczby głosów członków AIP, biorących udział w zebraniu.
 5. Prezes AIP zawiadamia w formie pisemnej osoby o ich wyborze na członka honorowego, zwyczajnego, lub zagranicznego Akademii.
 6. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób. Liczba członków zagranicznych nie może być większa od 50 osób.
 7. Szczegółowe warunki oraz tryb zgłaszania i wyboru członków AIP określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

§ 5

 

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego i zagranicznego następuje w wyniku:
 2. a) rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej;
  b) wyroku sądu powszechnego, orzekającego utratę praw publicznych;
  c) nie wywiązywania się członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej przez okres dwóch kolejnych lat;
  d) wykluczenia przez Zgromadzenie Ogólne z listy członków na wniosek Rady ds. Członkostwa w przypadku braku aktywności oraz nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz AIP;
  e) śmierci członka.
 3. Członek, skreślony z listy członków, lub wykluczony z AIP, ma prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 1 miesiąca.
 4. Członek honorowy może zostać pozbawiony tej godności przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady ds. Członkostwa w związku z utratą praw publicznych orzeczoną przez sąd powszechny. Członek honorowy traci członkostwo w razie śmierci.
 5. Utrata statusu członka stowarzyszonego następuje w wyniku rezygnacji z członkostwa
  w formie pisemnej, śmierci członka, likwidacji osoby prawnej lub nie wywiązywaniu się ze zgłoszonej gotowości finansowego wspierania AIP.

 

§ 6

 

 1. Członkowie AIP mają prawo do:
 2. a) czynnego i biernego wyboru do władz AIP. Nie dotyczy to członków stowarzyszonych;
  b) udziału w imprezach organizowanych przez AIP;
  c) używania tytułu członka AIP i odznaki AIP;
  d) posiadania aktu mianowania oraz legitymacji potwierdzającej członkostwo AIP;
  e) zgłaszania wniosków i postulatów do organów AIP.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§ 7

 

Członkowie AIP mają obowiązek:

a) realizowania celów statutowych AIP;

b) stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz AIP;

c) brania czynnego udziału w pracach AIP;

d) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

R o z d z i a ł  IV

Struktura organizacyjna AIP

 

§ 8

 

 1. Władzami Akademii Inżynierskiej w Polsce są:

              a) Zgromadzenie Ogólne,

              b) Komitet Wykonawczy,

              c) Komisja Rewizyjna.

        2. Jednostkami organizacyjnymi AIP są:

             a) Rada ds. Członkostwa,

             b) Oddziały Terenowe,

             c) inne jednostki powoływane do realizacji określonych celów przez Komitet Wykonawczy.

        3. Kadencja Władz wymienionych w ust. 1 lit.  b) i c) oraz w ust. 2 lit. a) trwa 3 lata.

        4. Nie ogranicza się liczby kadencji dla osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne do władz
            i jednostek organizacyjnych AIP.

        5. Komitet Wykonawczy AIP składa się maksymalnie z 11 członków wybieranych przez Zgromadzenie
            Ogólne, w tym:

            a) prezesa AIP,

            b) dwóch wiceprezesów,

            c) sekretarza generalnego,

            d) skarbnika,

            e) byłego prezesa - przez jedną kadencję,

            f) pięciu członków

           Osoby wymienione w ust. 5 lit. a) - e) stanowią Prezydium Komitetu Wykonawczego.

       6. W skład Komisji Rewizyjnej AIP, wybieranej przez Zgromadzenie Ogólne, wchodzi 5 członków, w tym:

           a) przewodniczący,

           b) wiceprzewodniczący,

           c) sekretarz.

       7. W skład Rady ds. Członkostwa AIP, wybieranej przez Zgromadzenie Ogólne, wchodzi 9 członków,
           w tym:

           a) przewodniczący,

           b) wiceprzewodniczący

           c) sekretarz.

           Osoby wymienione w ust. 7 lit. a) - c) są wybierane przez członków Rady ds. Członkostwa AIP z jej
           składu na pierwszym posiedzeniu Rady, zwoływanej przez prezesa AIP.

       8. W przypadku braku aktywności lub rezygnacji członka władz AIP, o którym mowa w ust. 1 lit. b) lub c)
            lub w ust. 2 lit. a) Zgromadzenie Ogólne, na wniosek Komitetu Wykonawczego, w trybie
            przewidzianym dla tych organów wybiera nowego członka.

       9. Uchwały władz AIP zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego statutu nie
           stanowią inaczej, na posiedzeniach, na których obecnych jest więcej niż 50% członków wybranych
           do tych władz, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

 

§ 9

 

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem AIP. W jego skład wchodzą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, zagraniczni i honorowi oraz z głosem doradczym członkowie stowarzyszeni. Zgromadzenie Ogólne zbiera się co najmniej jeden raz
  w roku. Sesję nadzwyczajną Zgromadzenia Ogólnego zwołuje się wtedy, gdy wpłynie wniosek w formie pisemnej od co najmniej 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych
  i honorowych Akademii, Komitetu Wykonawczego, lub Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Zgromadzenie Ogólne może podejmować decyzje, jeżeli na sesji rozpoczętej
  w pierwszym terminie obecnych jest więcej niż 50% liczby członków zwyczajnych
  i honorowych AIP. Na sesji rozpoczętej w drugim terminie decyzje mogą być podejmowane niezależnie od liczby obecnych członków AIP. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego są podejmowane bezwzględną większością głosów (50% + 1) z zastrzeżeniem warunków zawartych w §17.
 3. Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy prezes AIP lub z jego upoważnienia wiceprezes.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
 5. a) określanie programów działania AIP;
  b) wybór nowych członków zwyczajnych i zagranicznych AIP;
  c) nadawanie członkostwa honorowego;
  d) uchwalanie statutu AIP i regulaminów: Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej, Rady ds. Członkostwa i innych gremiów AIP oraz wprowadzanie zmian w tych dokumentach;
  e) ustalanie zasad polityki finansowej oraz strategii gospodarczej AIP;
  f) wybieranie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Rady ds. Członkostwa;
  g) uchwalanie rocznych budżetów i zatwierdzanie bilansów na wniosek Komitetu Wykonawczego;
  h) udzielanie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  i) rozpatrywanie odwołań członków AIP od decyzji Komitetu Wykonawczego o skreśleniu;
  j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania AIP.

 

§ 10

 

 1. Członkiem Komitetu Wykonawczego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. W okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego AIP Komitet Wykonawczy kieruje działalnością Akademii zgodnie ze statutem, regulaminami i postanowieniami Zgromadzenia Ogólnego AIP.
 3. Do kompetencji Komitetu Wykonawczego należy:

  a) kierowanie działalnością AIP zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminami i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego;
  b) nabywanie i zbywanie nieruchomości;
  c) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego;
  d) realizowanie budżetu AIP uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne oraz sporządzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań finansowych;
  e) powoływanie Oddziałów Terenowych;
  f) tworzenie zespołów problemowych z powołaniem ich przewodniczących;
  g) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej.

 4. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego odbywają się co najmniej trzy razy w roku.
 5. W posiedzeniach Komitetu Wykonawczego mogą również uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący: Komisji Rewizyjnej, Rady ds. Członkostwa, Oddziałów Terenowych a także na podstawie zaproszenia, przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych AIP.
 6. Pomiędzy posiedzeniami Komitetu Wykonawczego władzę sprawuje prezes AIP. Jeżeli Prezes nie może wypełniać swojej funkcji, jego funkcję przejmuje wiceprezes AIP.
 7. Prezes, wiceprezesi oraz sekretarz generalny reprezentują AIP zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminem Komitetu Wykonawczego.
 8. Tryb pracy Komitetu Wykonawczego, zwoływania zebrań i prowadzenia obrad określa regulamin, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

§ 11

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności AIP pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz uchwałami Zgromadzenia Ogólnego;
  b) występowanie do Zgromadzenia Ogólnego z wnioskiem o udzielenie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu;
  c) występowanie do Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego z wnioskami i zaleceniami w związku z przeprowadzoną kontrolą.
 3. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
 4. a) żądania od Komitetu Wykonawczego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności AIP;
  b) żądania od członków Komitetu Wykonawczego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, względnie wyznaczony przez niego członek komisji, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich ogniw organizacyjnych AIP.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Komitecie Wykonawczym lub ze stosunkiem pracy w AIP.
 7. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

§ 12 

 

 1. Zadaniami Rady ds. Członkostwa są:
 2. a) przygotowanie dla Zgromadzenia Ogólnego stanowiska odnośnie do kandydatów na członków AIP;
  b) analiza wypełniania przez członków zwyczajnych AIP zadań statutowych i kierowanie do Komitetu Wykonawczego ewentualnych wniosków o skreślenie z listy członków AIP;
  c) analiza struktury członków zwyczajnych AIP; wg uprawianych dyscyplin, specjalności oraz wg regionów (województw) kraju.
 3. Szczegółowy zakres i tryb działania Rady ds. Członkostwa określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenia Ogólne.

 

 

R o z d z i a ł  V 

Oddziały Terenowe

 

§ 13

 

 1. Władzami Oddziałów Terenowych AIP są: 
 2. a) Walne Zebranie Oddziału,
  b) Zarząd Oddziału,
  c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 14

 

 1. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
 3. a) uchwalanie planu działania Oddziału Terenowego,
  b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,
  c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału Terenowego, Komisję Rewizyjną Oddziału Terenowego i członków Oddziału Terenowego,
  d) podejmowanie decyzji dotyczących udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,
  e) wybór Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego.
 4. Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego raz na trzy lata.
 5. O terminie Walnego Zebrania Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału Terenowego wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego jest zwoływane:
 7. a) na wniosek Komitetu Wykonawczego,
  b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Terenowego,
  c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,
  d) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego ma prawo, w czasie trwania kadencji, wybrać nowy Zarząd Oddziału Terenowego i Nową Komisję Rewizyjną Oddziału Terenowego lub dokonać zmian w ich składzie.

 

§ 15

 

 1. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego uprawnieni są wszyscy członkowie Oddziału Terenowego (dotyczy Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Terenowego).
 2. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału Terenowego.

 

§ 16

 

 1. Zarząd Oddziału Terenowego składa się z 3-5 członków.
 2. Zarząd Oddziału Terenowego wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza
  i skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa trzy lata.
 4. Do zakresu odpowiedzialności Zarządu Oddziału Terenowego należy:
 5. a) kierowanie działalnością Oddziału Terenowego,
  b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału Terenowego i nadrzędnych władz AIP,
  c) opracowanie planu działania Oddziału Terenowego oraz sprawozdań z jego wykonania,
  d) reprezentowanie Oddziału Terenowego.

 

§ 17

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego jest organem kontroli Oddziału Terenowego
  i składa się z minimum trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego kontroluje całokształt działań Oddziału Terenowego, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego, zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego trwa trzy lata.

 

§ 18

 

W razie zmniejszenia się składu władz Oddziału Terenowego w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji. Kooptacji dokonują, w drodze uchwały, pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż połowę składu danego organu, § 14 ust. 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

R o z d z i a ł  VI 

Sprawy finansowe 

 

§ 19 

 

 1. Fundusze i majątek Akademii Inżynierskiej w Polsce pochodzą:
 2. a) ze składek członkowskich AIP;
  b) z dochodów z własnej działalności;
  c) z darowizn, spadków i zapisów;
  d) z dotacji celowych państwa i różnych organizacji. 
 3. AIP może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową,
  a nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność pożytku publicznego.
 4. Skarbnik kieruje działalnością zmierzającą do powiększania zasobów materialnych AIP oraz przestrzega prawidłowości ich wykorzystania w zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi Komitetu Wykonawczego.
 5. AIP prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

 

§ 20

 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych AIP upoważniony jest jednoosobowo prezes AIP lub sekretarz generalny.

 

§ 21

 

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem AIP w stosunku do jej Członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, Członkowie organów oraz pracownicy AIP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku AIP na rzecz jej Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku AIP na rzecz jej Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu AIP;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie AIP, Członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

R o z d z i a ł  VII

Medal im. Gabriela Narutowicza

 

§ 22

 

 1. AIP może nadawać Medal im. Gabriela Narutowicza osobom szczególnie zasłużonym dla:
 2. a) rozwoju techniki polskiej,
  b) kształcenia kadr inżynierskich i technicznych,
  c) wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w Polsce i na świecie,
  d) popularyzacji osiągnięć technicznych z zakresu: badań i odkryć naukowych, wynalazczości, racjonalizacji i innowacyjności,
  e) wspierania działalności twórczej w dziedzinie nauk technicznych,
  f) popularyzacji osiągnięć z zakresu nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, technicznych i przyrodniczych.
 3. Kapituła Medalu im. Gabriela Narutowicza liczy 5 członków i powołana jest przez Zgromadzenie Ogólne AIP spośród członków AIP odznaczonych tym Medalem. Kadencja działalności Kapituły w wybranym składzie trwa pięć lat. Jeżeli w czasie kadencji konieczne jest uzupełnienie składu Kapituły na opróżnione miejsce wchodzi kandydat, który w głosowaniu na jej wybór, otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Kapituła Medalu im. Gabriela Narutowicza działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Komitet Wykonawczy AIP.
 4. Wnioski o nadanie Medalu składane są do Kapituły przez członków AIP.
 5. Kapituła przedstawia prezesowi AIP umotywowany wniosek o nadanie Medalu. Prezes
  w imieniu Akademii nadaje Medal.
 6. Medal im. Gabriela Narutowicza jest nadawany wraz z dyplomem AIP w rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza w 1922 roku na urząd I Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Informacja o nadaniu Medalu im. Gabriela Narutowicza powinna być opublikowana.

 

 

R o z d z i a ł  VIII 

Zmiany Statutu i rozwiązanie AIP 

 

§ 23

 

 1. W przypadkach potrzeby zmiany w statucie Komitet Wykonawczy AIP powołuje komisję, która przygotowuje odpowiednie zapisy. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenia Ogólne większością 2/3 głosów. Projektowane zmiany statutu powinny zostać umieszczone w porządku obrad i podane do wiadomości członkom AIP łącznie
  z zawiadomieniem o terminie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Wniosek w sprawie rozwiązania AIP może zostać rozpatrzony przez Zgromadzenie Ogólne, zwołane nie wcześniej niż po upływie dwunastu tygodni od dnia zgłoszenia wniosku do Komitetu Wykonawczego, przez co najmniej połowę liczby członków AIP.
 3. Rozwiązanie AIP wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością
  2/3 głosów obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego.
 4. W przypadku rozwiązania AIP majątek, pozostały po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany innej organizacji o podobnych celach statutowych.

 

 

R o z d z i a ł  IX 

Uchwalenie Statutu 

 

§ 24

 

Niniejszy Statut został uchwalony na Zgromadzeniu Ogólnym AIP w dniu 22 marca 2011 roku w Warszawie.

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.

mobil porno rokettube porno video porno izle