Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney (1935-2020)

Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney (1935-2020)

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23.03.2020 roku zmarł wybitny naukowiec, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były prezes (2001-2008) Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. dr hab. inż. Bogdan Ney. Profesor Ney był w 1992 roku członkiem założycielem Akademii Inżynierskiej w Polsce.  W 2008 roku Zgromadzenie Ogólne AIP powierzyło mu godność honorowego Prezesa.

więcej

Profesor Ney urodził się 3 lutego 1935 roku w Pińsku. Studia ukończył w 1957 roku na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i po studiach został pracownikiem naukowym tego Wydziału. W 1964 roku obronił pracę doktorską.  Pełnił na Wydziale funkcje zastępcy dyrektora  Instytu Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH, a. także kierownika Zakładu Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń. W 1974 roku przeniesiony został do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję dyrektora resortowego Instytutu Geodezji i Kartografii, którą pełnił do 1991 roku. Habilitację uzyskał w AGH  w 1977 r. na podstawie rozprawy pt. „Metoda wyznaczania deformacji poziomych sieci geodezyjnych”. Na całokształt dorobku naukowego prof. Bogdana Neya składa się ponad 300 pozycji opublikowanych oraz wiele wystąpień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach. Dorobek ten obejmuje m.in. 24 monografie, 6 podręczników oraz wiele innych opracowań.

Pof. Bogdan Ney był niezwykle aktywny w działalności organizacyjnej i społecznej. Oprócz działalności w Akademii Inżynierskiej w Polsce wymienić uczestnictwo w różnych komitetach, radach, towarzystwach i stowarzyszeniach. Od 1986 r. był członkiem korespondentem, a od 2002 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Był również członkiem prezydium PAN i przewodniczył Wydziałowi Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (2003-2006 i 2007-2010). W latach 1991-2002 przewodniczył Komitetowi Geodezji PAN, działał w Komitecie Badań Kosmicznych przy Prezydium PAN (1980-2002). Był też członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN. Działał aktywnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Kierował Centrum Upowszechniania Nauki PAN (1993-2002). Prof. Ney był także członkiem-założycielem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członkiem Komitetu Polityki Technicznej i Gospodarczej FSN-NOT; członkiem (od 1980 roku), przewodniczącego (2000-03) i zastępcą przewodniczącego (od 2007 roku) Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Był także członkiem (1980-1998) Państwowej Rady Ochrony Środowiska; członkiem (od 1985 roku) i przewodniczącym (2000-05 oraz 2010-2017) Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej; członkiem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Mazowsza (od 2000 roku), a od 2007 r. również członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

W 2006 roku AGH swojemu wychowankowi  nadało tytuł dr h.c. za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowej.

Opracował: Sekretarz Generalny AIP prof. Andrzej Pachuta

Author: Adrian Smagór